Regulamin korzystania z serwisu edoktorzy.pl

Niniejszy tekst to regulamin użytkowania (zwany dalej „Regulaminem”), jakiemu podlega korzystanie z serwisu znajdującego się pod adresem internetowym www.edoktorzy.pl, należącego do spółki Codicine sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 17/80, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870040, NIP:  7011005743, REGON: 387579945, z kapitałem zakładowym w wysokości 5100 zł (zwaną dalej „Administrator”). Niniejszy Regulamin obowiązuje pomiędzy Serwisem a Użytkownikami. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 rok życia. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy działają niezależnie, samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Serwis jedynie udostępnia stronę www.edoktorzy.pl dając możliwość rejestracji e-Konsultacji za pomocą Formularza lub poprzez wybranie usługi z profilu Dostawcy Usług Medycznych. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników tj. Administrator nie pobiera opłat za wyszukiwanie Dostawców Usług Zdrowotnych oraz za rejestrację e-Konsultacji. Administrator zapewnia działający Serwis oraz dokłada największych starań, by działał bez zakłóceń.

§1. Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, korzystająca z Serwisu. 

Administrator – właściciel Serwisu https://edoktorzy.pl tj. spółka Codicine sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 17/80, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870040, NIP:  7011005743, REGON: 387579945. Administrator nie jest Dostawcą Usług Medycznych, ani podmiotem medycznym wykonującym jakiekolwiek świadczenia w zakresie usług medycznych. Administrator jest jedynie pośrednikiem umożliwiającym skontaktowanie Użytkownika z Dostawcą Usług Zdrowotnych.

Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://edoktorzy.pl, będący narzędziem umożliwiającym m.in  rejestrację e-Konsultacji do Dostawcy Usług Medycznych i połączeniem Użytkownika z Dostawcą Usług Medycznych celem wykonania Usługi Zdrowotnej, wyszukanie Dostawcy Usług Medycznych z danej specjalizacji lub regionu, a także inne usługi, opisane w Regulaminie. Administrator może wprowadzać nowe funkcjonalności Serwisu. 

Dostawca Usług Zdrowotnych – lekarz, lekarz dentysta, psycholog, fizjoterapeuta, położna, dietetyk, terapeuta lub inna osoba nie wymieniona powyżej wykonująca czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadcząca usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne w ramach własnej praktyki lekarskiej. 

e-Konsultacja – udzielenie przez Dostawcę Usług Medycznych porady lekarskiej i/lub psychologicznej, dietetycznej, terapeutycznej lub innej związanej z usługami zdrowotnymi, medycznymi lub paramedycznymi, w postaci wideo rozmowy, rozmowy telefonicznej, czatu (konsultacji lekarskiej online) z Użytkownikiem lub rozpatrzenie wniosku o wydanie e-recepty i/lub e-zwolnienia podczas konsultacji lekarskie online. 

Usługi Zdrowotne – opublikowane nazwy usług w prywatnych gabinetach lekarskich sugerujące Dostawcy Usług Medycznych oraz użytkownikowi kierunek konsultacji lekarskiej online. Formularz – dokument w formie elektronicznej, który jest wypełniany danymi medycznymi przez użytkownika w celu złożenia wniosku o wydanie e-recepty lub e-zwolnienia przez Dostawcę Usług Medycznych. Złożenie wniosku przez formularz jest tożsame z rezerwacją e-Konsultacji – tzw. rozpatrzenie wniosku. 

Profil – zbiór informacji na temat Dostawcy Usług Medycznych umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu, posiadającej unikalny adres URL, zawierający informacje na temat m.in. specjalizacji oraz Kalendarz Wizyt. 

Kalendarz Rezerwacji – program CRM, udostępniony pod Profilem Dostawcy Usług Medycznych, udostępniany poprzez Serwis, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji dokładnego terminu e-Konsultacji z wybranym Dostawcą Usług Medycznych przez Internet. 

Forum Zdrowia – specjalna sekcja “Zapytaj Lekarza”, w którym użytkownik może bezpłatnie zadać pytanie na publicznym forum zdrowia, anonimowo. Zadawane pytania są moderowane przez administratora serwisu i publikowane zgodnie z osobnym regulaminem “Zapytaj Lekarza”.

§2. Zasady działania Serwisu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług technicznych i organizacyjnych świadczonych na rzecz Użytkownika przez Administratora mających umożliwić rejestrację e-Konsultacji Użytkownikowi u Dostawcy Usług Medycznych. Korzystanie z e-Konsultacji jest możliwe wyłącznie poprzez Serwis i za pośrednictwem aplikacji dostarczonej przez Serwis.
 2. Administrator jest jedynie dostawcą pomocniczych usług technicznych koniecznych do połączenia Użytkownika ze Dostawcą Usług Medycznych i nie bierze udziału w świadczeniu usług opieki zdrowotnej lub innych analogicznych usługach. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi opieki zdrowotnej lub inne analogiczne usługi świadczone przez Dostawców Usług Medycznych. Administrator nie ma wpływu na rezultat e-Konsultacji medycznych świadczonych przez specjalistów tj. wydanie/niewydanie e-recepty i/lub e-zwolnienia.
 3. Administrator udostępni Użytkownikowi dostęp do Serwisu, za pomocą którego będzie istniała możliwość rejestracji e-Konsultacji na odległość. Serwis umożliwia:
 • rejestrację e-Konsultacji u Dostawcy Usług Medycznych poprzez specjalną aplikację Serwisu (Kalendarz rezerwacji)
 • rejestracje e-Konsultacji z Dostawcą Usług Medycznych poprzez medyczny formularz zgłoszeniowy
 • wyszukiwanie i czytanie artykułów związanych ze zdrowiem na stronie Serwisu.
 • zadawanie pytań na bezpłatnym forum zdrowia

Użytkownik wybierający Usługę Zdrowotną dokonuje płatności za Usługę Zdrowotną u zaproponowanego lub wybranego samodzielnie Dostawcy Usług Medycznych. Serwis informuje, że usługi z nazwami zawierające słowa: e-Recepta, e-Zwolnienie, antykoncepcja, Medyczna Marihuana – nie są tożsame z zakupem recepty lub zwolnienia.

Dostawca Usług Medycznych jest odpowiedzialny za wszelkie aspekty e-Konsultacji online i treść komunikacji między nim a Użytkownikiem. Dostawcy Usług Medycznych ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawem lub niewłaściwe udzielanie e-Konsultacji i zwolni Administratora z jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz będzie ponosił odpowiedzialność za szkody pośrednie i bezpośrednie, które mogą zostać po niesione przez Administratora w związku z nieprawidłowym (i) udzielaniem e-Konsultacji, (ii) korzystaniem z innych usług związanych z e-Konsultacją, (iii) naruszeniem Umowy, bądź które będą związane z (iv) wszelkimi działaniami lub zaniechaniami Dostawcy Usług Medycznych lub podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność.

Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu, może korzystać z niego bez potrzeby rejestracji.

Użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, powinien także zapoznać się z polityką prywatności Administratora (https://edoktorzy.pl/polityka-prywatnosci/). Informacje oraz dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetwarzaniu zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych. Użytkownik przed zarejestrowaniem e-konsultacji do danego Dostawcy Usług Medycznych zobowiązany jest do zapoznania się z jego profilem, świadczonych usług i ich cen oraz opisów usług.

Użytkownik przed wypełnieniem formularza i/lub rejestracji e-konsultacji z kalendarza wizyt przyjmuje do wiadomości, że Dostawca Usług Medycznych ma prawo odmówienia wystawienia e-recepty lub e-zwolnienia jeżeli uzna, że taka jest stosowność poparta medycznym uzasadnieniem wynikającego z odpowiedzialności zawodowej.

§3. Opłaty

Korzystanie z usługi serwisu jest bezpłatne. Administrator udostępnia Użytkownikowi możliwość zapłaty za e-Konsultacje w Serwisie poprzez platformę PayU i Przelewy24. Taka forma zapłaty za e-Konsultację jest jedyną dostępną w Serwisie i Użytkownik nie może zapłacić w inny sposób za e-Konsultację. Administrator jest jedynie pośrednikiem płatności pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Medycznych. Wszelkie wnioski o ewentualny zwrot opłaty za Usługę Zdrowotną muszą być kierowane bezpośrednio do Dostawcy Usług Medycznych.

§4. Reklamacje

Użytkownik Serwisu ma prawo wnieść reklamację w przypadku gdy Usługa świadczona przez Serwis nie zostanie prawidłowo dostarczona, tj. nie nastąpi prawidłowe zarejestrowanie e-Konsultacji. Administrator nie przyjmuje reklamacji związanych z Usługami Zdrowotnymi. Wszelkie reklamacje związane bezpośrednio z Usługami Zdrowotnymi powinny być zgłaszane bezpośrednio do Dostawcy Usług Medycznych.

§5. Zasady używania Serwisu eDoktorzy.pl 

 1. Użytkownik może wykorzystywać Serwis wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa zwłaszcza do wykorzystywania Serwisu do reklamowania własnej osoby, innych ofert handlowych czy w kontekście treści niezgodnych z prawem lub niemoralnych.
 2. Użytkownik nie ma prawa zmieniać żadnych treści na stronie Serwisu ani łączyć usług oferowanych w Serwisie z usługami, stronami internetowymi i treściami stron trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych nielegalnych czy nieetycznych środków w związku z korzystaniem z Serwisu, zwłaszcza w postaci niewłaściwego przekierowania, oszustwa, groźby i wymuszenia wobec innych użytkowników.
 4. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywania znaków towarowych ani innych praw (zob. § 7) Codicine sp. z o.o., chyba że uzyska na to pisemną zgodę.
 5. Użytkownikowi nie wolno używać łączy generowanych przez Codicine Sp. z o.o. w nieprzyzwoity lub niewłaściwy sposób. Użytkownikowi nie wolno zwłaszcza (i) kopiować, wklejać i reklamować takich łączy na stronach internetowych z treściami rasistowskimi, pornograficznymi, promujących przemoc czy dyskryminującymi, ani na stronach internetowych mogących wyrządzić szkodę osobom niepełnoletnim, i innymi.
 6. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Serwisu w sposób mogący przynieść szkody Codicine Sp. z o.o..
 7. Użytkownik zobowiązuje się do podawania wyłącznie rzetelnych i aktualnych danych potrzebnych do przeprowadzenia e-Konsultacji.

§6. Dostępność

 1. Administrator dokłada największych starań w celu zapewnienia ciągłej dostępności Serwisu. Dostępność serwera wynosi średnio w miesiącu 98%.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych pomiędzy godz. 22:00 a 06:00 czasu środkowoeuropejskiego. W wyniku tego dostępność Serwisu może być ograniczona w tym czasie.

§7. Ochrona danych, prawa własności

 1. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką prywatności Administratora, która reguluje ochronę danych przez Administratora. Polityka dostępna jest na stronie Serwisu.
 2. Wszystkie prawa dotyczące Serwisu i jego treści, domen internetowych, technologii umożliwiającej funkcjonowanie Serwisu oraz znaki handlowe i logo Administratora, a także prawa autorskie, prawa dotyczące bazy danych i nazw, prawa dotyczące projektu, użyteczności i patentów oraz wszystkie licencje korzystania z takich praw, które istnieją obecnie lub zostaną stworzone w przyszłości, przyznane czy przeniesione w przyszłości, są dalej nazywane „Prawami”. Jedynym właścicielem wszystkich Praw jest Administrator. ] Niniejszy Regulamin nie przyznaje Użytkownikom żadnych Praw ani ich na nich nie przenoszą. Administrator przyznaje Użytkownikom osobiste, ograniczone, niewyłączne, odwoływalne i nieprzenoszalne prawo korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie odtwarzał, kopiował, przypisywał sobie, zmieniał, dekompilował, niewłaściwie wykorzystywał jakichkolwiek treści i technologii chronionych przez niniejsze Prawa, ani nie będzie udostępniał takich treści i technologii stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, chyba że takie wykorzystywanie nie narusza niniejszego Regulaminu i korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Informacje lub dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

§8. Zmiany

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili usług Serwisu, o ile taka zmiana nie narusza istotnych zobowiązań dotyczących realizacji Usługi.
 2. Administrator  ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną zakomunikowane na stronie Serwisu nie później niż cztery (2) tygodnie przed ich wejściem w życie. Zmiany uznaje się za zaakceptowane przez Użytkownika i/lub Usługobiorcę, o ile po upływie dwóch (2) tygodni nie sprzeciwi się temu i nadal będzie korzystać z Serwisu.

§9. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte przy Usługach Zdrowotnych. Odpowiedzialność za jakość w/w informacji leży po stronie Dostawcy Usług Medycznych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz treść komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Medycznych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług Zdrowotnych, ponieważ ich nie świadczy. Usługi Zdrowotne są świadczone przez Dostawcę Usług Medycznych i po jego stronie leży odpowiedzialność za jakość świadczenia Usług Zdrowotnych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania Usługi Zdrowotnej z winy Dostawcy Usług Medycznych.

§10. Wymagania techniczne 

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome albo inną porównywalną przeglądarkę zaktualizowaną do najnowszej wersji. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczna konfiguracja w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL lub obsługi aplikacji JavaScript.
 2. Administrator informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.