Regulamin korzystania z serwisu edoktorzy.pl

Niniejszy tekst to regulamin użytkowania (zwany dalej „Regulaminem”), jakiemu podlega korzystanie z serwisu znajdującego się pod adresem internetowym www.edoktorzy.pl, należącego do spółki Codicine sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 17/80, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870040, NIP:  7011005743, REGON: 387579945, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł (zwaną dalej „Codicine ”). Niniejszy Regulamin obowiązuje pomiędzy eDoktorzy a Użytkownikami. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że jest osobą fizyczną, która ukończyła 18. rok życia. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem (czyli nie działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), musi zaakceptować Regulamin zanim zacznie korzystać z Serwisu. Umowa korzystania z Serwisu zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu i akceptacji niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Umową”). Korzystając z Serwisu, Użytkownicy działają niezależnie, samodzielnie i na własną odpowiedzialność. eDoktorzy jedynie udostępnia stronę www.edoktorzy.pl, natomiast sam proces korzystania z Serwisu, tj. rejestracja e-Konsultacji przez Użytkowników odbywa się pomiędzy nimi a Specjalistami. Użytkownicy ponoszą również odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń, zapisów ustaw, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów mających zastosowanie do konsumentów. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników tj. eDoktor nie pobiera opłat za wyszukiwanie Specjalistów. eDoktor zapewnia działający Serwis oraz dokłada największych starań, by działał bez zakłóceń.

§1. Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, korzystająca z Serwisu. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://edoktorzy.pl, będący narzędziem umożliwiającym m.in  rejestrację e-Konsultacji do Specjalisty i połączeniem Użytkownika ze Specjalistą celem wykonania usługi medycznej, wyszukanie Specjalisty z danej specjalizacji lub regionu, a także inne usługi, opisane w Regulaminie. eDoktor może wprowadzać nowe funkcjonalności Serwisu. Specjalista – lekarz, lekarz dentysta, psycholog, fizjoterapeuta, położna, dietetyk, terapeuta lub inna osoba nie wymieniona powyżej wykonująca czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadcząca usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne w ramach własnej praktyki lekarskiej. e-Konsultacja – udzielenie przez Specjalistę porady lekarskiej i/lub psychologicznej, dietetycznej, terapeutycznej lub innej związanej z usługami zdrowotnymi, medycznymi lub paramedycznymi, w postaci wideo rozmowy, rozmowy telefonicznej,czatu(konsultacji lekarskiej online) z Użytkownikiem lub rozpatrzenie wniosku o wydanie e-recepty i/lub e-zwolnienia podczas konsultacji lekarskie online Usługi medyczne – opublikowane nazwy usług w prywatnych gabinetach lekarskich sugerujące specjaliście oraz użytkownikowi kierunek konsultacji lekarskiej online. Formularz – dokument w formie elektronicznej, który jest wypełniany danymi medycznymi przez użytkownika w celu złożenia wniosku o wydanie e-recepty lub e-zwolnienia przez Specjalistę. Złożenie wniosku przez formularz jest tożsame z rezerwacją e-Konsultacji – tzw. rozpatrzenie wniosku. Profil – zbiór informacji na temat Specjalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu, posiadającej unikalny adres URL, zawierający informacje na temat m.in. specjalizacji oraz Kalendarz Wizyt. Kalendarz Rezerwacji – program CRM, udostępniony pod Profilem Specjalisty, udostępniany poprzez Serwis, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji dokładnego terminu e-Konsultacji z wybranym Specjalistą przez Internet. Forum Zdrowia – specjalna sekcja “Zapytaj Lekarza”, w którym użytkownik może bezpłatnie zadać pytanie na publicznym forum zdrowia, anonimowo. Zadawane pytania są moderowane przez administratora serwisu i publikowane zgodnie z osobnym regulaminem “Zapytaj Lekarza” Kod rabatowy – kod uprawniający do zniżki 20% na kolejną rejestrację e-konsultacji

§2. Zasady działania Serwisu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług technicznych i organizacyjnych świadczonych na rzecz Użytkownika przez eDoktor, mających ułatwić prowadzenie e-Konsultacji pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą. Korzystanie z e-Konsultacji jest możliwe wyłącznie poprzez Serwis i za pośrednictwem aplikacji dostarczonej przez Serwis (medyc.pl).
 2. eDoktor udostępni Użytkownikowi dostęp do Serwisu, za pomocą którego będzie istniała możliwość rejestracji e-Konsultacji medycznych na odległość. Serwis umożliwia:
 • rejestracje e-Konsultacji ze Specjalistą poprzez specjalną aplikację Serwisu (Kalendarz rezerwacji) i realizację usług medycznych przez oprogramowanie medyczne (medyc.pl),
 • rejestracje e-Konsultacji ze Specjalistą poprzez medyczny formularz zgłoszeniowy
 • wyszukiwanie i czytanie artykułów medycznych na stronie Serwisu, których autorami są Specjaliści.
 • zadawanie pytań na bezpłatnym forum zdrowia
 1. eDoktor jest jedynie dostawcą pomocniczych usług technicznych koniecznych do połączenia Użytkownika ze Specjalistą i nie bierze udziału w świadczeniu usług opieki zdrowotnej lub innych analogicznych usługach. eDoktor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi opieki zdrowotnej lub inne analogiczne usługi świadczone przez Specjalistów. Edoktor nie ma wpływu na rezultat e-Konsultacji medycznych świadczonych przez specjalistów tj. wydanie/niewydanie e-recepty i/lub e-zwolnienia
 2. Użytkownik wybierający „usługę medyczną” dokonuje zakupu produktu jakim jest konsultacja lekarska online. Serwis informuje, że usługi z nazwami zawierające słowa: e-Recepta, e-Zwolnienie, antykoncepcja, tabletka dzień po – nie stanowią zakupu tych produktów, gdyż jak już wspomniano nie stanowią one produktu głównego jakim jest konsultacja lekarska online – e-Konsultacja i nie są one na sprzedaż.
 3. eDoktor udostępni Użytkownikom możliwość zapłaty za e-Konsultacje w Serwisie poprzez platformę Pay-U, Przelewy24. Taka forma zapłaty za e-Konsultację jest jedyną dostępną w Serwisie i Użytkownik nie może zapłacić w inny sposób za e-Konsultacje.
 4. Specjalista jest odpowiedzialny za wszelkie aspekty e-Konsultacji online i treść komunikacji między nim a Użytkownikiem. Specjalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawem lub niewłaściwe udzielanie e-Konsultacji i zwolni eDoktor z jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz będzie ponosił odpowiedzialność za szkody pośrednie i bezpośrednie, które mogą zostać po niesione przez eDoktor w związku z nieprawidłowym (i) udzielaniem e-Konsultacji, (ii) korzystaniem z innych usług związanych z e-Konsultacją, (iii) naruszeniem Umowy, bądź które będą związane z (iv) wszelkimi działaniami lub zaniechaniami Specjalisty lub podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność.

§3.Zawarcie Umowy

  1. Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu, może korzystać z niego bez potrzeby rejestracji.
  2. Użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, powinien także zapoznać się z polityką prywatności eDoktor (https://edoktorzy.pl/polityka-prywatnosci/). Informacje oraz dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetwarzaniu zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.
  3. Użytkownik przed zarejestrowaniem e-konsultacji do danego specjalisty zobowiązany jest do zapoznania się z jego profilem, świadczonych usług i ich cen oraz opisów usług.
  4. Użytkownik przed wypełnieniem formularza i/lub rejestracji e-konsultacji z kalendarza wizyt przyjmuje do wiadomości, że Specjalista ma prawo odmówienia wystawienia e-recepty lub e-zwolnienia jeżeli uzna, że taka jest stosowność poparta medycznym uzasadnieniem wynikającego z odpowiedzialności zawodowej. Specjalista za każdym razem informuje użytkownika o powodzie odmowy podczas e-konsultacji.  
  5. Wypełnienie formularza, przesłanie i uiszczenie opłaty za rozpatrzenie wniosku z formularza tożsame jest z rejestracją e-konsultacji do Specjalisty.
  6. Usługa korzystania z Serwisu świadczona jest wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.
  7. Niniejsza Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.

§4. Reklamacje

 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo wnieść reklamacje do zawartej Umowy w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia. Okres do wykonania prawa reklamacji rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy i kończy się po upływie 14 dni.
 2. Użytkownik może poinformować eDoktor mailowo o reklamacji na adres e-mail: reklamacje@edoktorzy.pl
 3. eDoktor ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregoś z jego obowiązków, o których mowa w § 5 i § 7 (związanych z użytkowaniem Serwisu a także prawami własności intelektualnej i innymi należącymi do eDoktor), i po bezskutecznym upływie dodatkowego 3—dniowego terminu do zaprzestania naruszeń, po wcześniejszym poinformowaniu o tym Użytkownika.

§5. Zasady używania Serwisu eDoktorzy.pl 

 1. Użytkownik może wykorzystywać Serwis wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa zwłaszcza do wykorzystywania Serwisu do reklamowania własnej osoby, innych ofert handlowych czy w kontekście treści niezgodnych z prawem lub niemoralnych.
 2. Użytkownik nie ma prawa zmieniać żadnych treści na stronie Serwisu ani łączyć usług oferowanych w Serwisie z usługami, stronami internetowymi i treściami stron trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych nielegalnych czy nieetycznych środków w związku z korzystaniem z Serwisu, zwłaszcza w postaci niewłaściwego przekierowania, oszustwa, groźby i wymuszenia wobec innych użytkowników.
 4. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywania znaków towarowych ani innych praw (zob. § 7) eDoktor, chyba że uzyska na to pisemną zgodę.
 5. Użytkownikowi nie wolno używać łączy generowanych przez eDoktor w nieprzyzwoity lub niewłaściwy sposób. Użytkownikowi nie wolno zwłaszcza (i) kopiować, wklejać i reklamować takich łączy na stronach internetowych z treściami rasistowskimi, pornograficznymi, promujących przemoc czy dyskryminującymi, ani na stronach internetowych mogących wyrządzić szkodę osobom niepełnoletnim, i innymi.
 6. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Serwisu w sposób mogący przynieść szkody eDoktor.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do podawania wyłącznie rzetelnych i aktualnych danych potrzebnych do przeprowadzenia e-Konsultacji.

§6. Dostępność

 1. eDoktor dokłada największych starań w celu zapewnienia ciągłej dostępności Serwisu. Dostępność serwera wynosi średnio w miesiącu 98%.
 2. eDoktor zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych pomiędzy godz. 22:00 a 06:00 czasu środkowoeuropejskiego. W wyniku tego dostępność Serwisu może być ograniczona w tym czasie.

§7. Ochrona danych, prawa własności

 1. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką prywatności eDoktor, która reguluje ochronę danych przez eDoktor. Polityka dostępna jest na stronie Serwisu.
 2. Wszystkie prawa dotyczące Serwisu i jego treści, domen internetowych, technologii umożliwiającej funkcjonowanie Serwisu oraz znaki handlowe i logo eDoktor, a także prawa autorskie, prawa dotyczące bazy danych i nazw, prawa dotyczące projektu, użyteczności i patentów oraz wszystkie licencje korzystania z takich praw, które istnieją obecnie lub zostaną stworzone w przyszłości, przyznane czy przeniesione w przyszłości, są dalej nazywane „Prawami”. Jedynym właścicielem wszystkich Praw jest eDoktor. Niniejszy Regulamin nie przyznaje Użytkownikom żadnych Praw ani ich na nich nie przenoszą. eDoktor przyznaje Użytkownikom osobiste, ograniczone, niewyłączne, odwoływalne i nieprzenoszalne prawo korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Prawo to wygasa wraz z wypowiedzeniem niniejszej Umowy pomiędzy Użytkownikiem a eDoktor.
 3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie odtwarzał, kopiował, przypisywał sobie, zmieniał, dekompilował, niewłaściwie wykorzystywał jakichkolwiek treści i technologii chronionych przez niniejsze Prawa, ani nie będzie udostępniał takich treści i technologii stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody eDoktor, chyba że takie wykorzystywanie nie narusza niniejszego Regulaminu i korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Informacje lub dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

§8. Zmiany

 1. eDoktor zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili usług Serwisu, o ile taka zmiana nie narusza istotnych zobowiązań dotyczących realizacji Umowy. Zmiany zostaną ogłoszone w sposób widoczny na stronie Serwisu.
 2. eDoktor ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną zakomunikowane na stronie Serwisu nie później niż cztery (2) tygodnie przed ich wejściem w życie. Zmiany uznaje się za zaakceptowane przez Użytkownika i/lub Usługobiorcę, o ile po upływie dwóch (2) tygodni nie sprzeciwi się temu i nadal będzie korzystać z Serwisu.

§9. Zobowiązania Specjalistów wobec Użytkowników

 1. Specjalista zobowiązuje się do umieszczania na Profilu pełnych i rzetelnych informacji, a w szczególności  zobowiązuje się do terminowego umieszczania w Kalendarzu Wizyt wszystkich dostępnych terminów umożliwiających dokonanie rezerwacji e-Konsultacji.
 2. Specjalista oświadcza, że informacje, materiały i treści zamieszczone na Profilu są zgodne z prawem i stanem faktycznym.
 3. Specjalista ma obowiązek umieszczenia w Profilu informacji dotyczących płatności za e-Konsultacje.
 4. Specjalista zobowiązuje się do nawiązania kontaktu z użytkownikiem serwisu poprzez preferowany przez użytkownika kanał kontaktu (czat, telefon). Wyjątek mogą stanowić zagraniczne numery telefonów, na które specjalista może odmówić kontaktu. W wypadku odmówienia kontaktu na numer zagraniczny, domyślnym kanałem kontaktu jest czat.

§10. Zasady zwrotu płatności za rejestrację e-Konsultacji, odwoływania rezerwacji e-Konsultacji

 1. Odwołanie rejestracji e-Konsultacji, nieuczestniczenie w e-Konsultacji przez Użytkownika, opóźnienie w rozpoczęciu e-Konsultacji przez Użytkownika: 
 • Użytkownik może odwołać e-Konsultację do 12 (słownie: dwunastu) godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia. W celu odwołania e-Konsultacji, Użytkownik może odwołać e-Konsultację za pomocą Serwisu wysyłając zgłoszenie na pomoc@edoktorzy.pl. Opłaty za e-Konsultację zapłacone przez Użytkownika z góry zostaną w takim przypadku zwrócone przez eDoktor, przy czym zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia odwołania e-Konsultacji. Opłata zostanie zwrócona przez eDoktor taką samą metodą w systemie Pay-U, Przelewy24 jakiej użył Użytkownik do uiszczenia opłaty za e-Konsultację, chyba że Użytkownik i Specjalista ustalą inaczej.
 • W przypadku, gdy (i) Użytkownik chce odwołać e-Konsultację na mniej niż 12 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia, (ii) Użytkownik nie uczestniczy w e-Konsultacji lub (iii) Użytkownik spóźnia się na e- Konsultację co najmniej 60 minut, Specjalista zachowuje prawo do:
 • pobrania wszelkich należnych za rejestracje e-Konsultację opłat, co oznacza, że Użytkownik nie otrzyma zwrotu zapłaconej z góry opłaty za rezerwację e-Konsultacji.
 1. Odwołanie rejestracji e-Konsultacji, nieuczestniczenie w e-Konsultacji przez Specjalistę lub późne przybycie na e-Konsultację przez Specjalistę:
 • W przypadku, gdy (i) Specjalista odwoła e-Konsultację, (ii) nie uczestniczy w e-Konsultacji lub (iii) spóźnia się co najmniej 60 minut na e-Konsultację online, opłaty uiszczone przez Użytkownika z góry zostaną zwrócone przez Edoktor, w terminie 14 dni od dnia odwołania/opóźnienia e-Konsultacji. Opłata zostanie zwrócona przez taką samą metodą w systemie Pay-U, Przelewy24, jakiej użył Użytkownik do uiszczenia opłaty za e-Konsultację, chyba że Użytkownik i Specjalista ustalą inaczej.
 • Użytkownik nie ma jednak prawa do otrzymania zwrotu opłaty, jeżeli (i) odwołanie e-Konsultacji, (ii) nieuczestniczenie w e-Konsultacji lub (iii) spóźnienie Specjalisty było uzgodnione z Użytkownikiem.
Zasady dodatkowe 
 1. W przypadku wystąpienia innych sytuacji niż opisane w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu płatności zapłaconych za e-Konsultację.
 2. Użytkownik musi zwrócić się do eDoktor o zwrot wszelkich opłat. Specjalista nie jest adresatem żądania zwrotu opłat.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub reklamacji związanych ze zwrotami opłat, Użytkownik musi skontaktować się bezpośrednio z eDoktor.

§11. Prawa i obowiązki eDoktor

 1. eDoktor nie ponosi odpowiedzialności za:
 • odwołanie e-Konsultacji zarezerwowanej za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika,
 • zachowanie Użytkownika podczas e-Konsultacji zarezerwowanej za pośrednictwem Serwisu,
 • przekazanie przez Użytkownika lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz osobom nieupoważnionym dostępu do Serwisu, w szczególności poprzez ujawnienie danych niezbędnych do dokonania e-Konsultacji,
 • przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awarią Internetu, sprzętu lub oprogramowania Specjalisty/Użytkownika,
 1. Jakakolwiek odpowiedzialność eDoktor z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.

§12. Wymagania techniczne 

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome albo inną porównywalną przeglądarkę zaktualizowaną do najnowszej wersji. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczna konfiguracja w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL lub obsługi aplikacji JavaScript.
 2. eDoktor informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu, za co Edoktor nie ponosi odpowiedzialności.

§13. Reklamacje 

 1. eDoktor udostępnia adres poczty elektronicznej reklamacje@edoktorzy.pl służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 2. eDoktor dokłada starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu przesłania reklamacji przez Użytkownika.

§14. Właściwość sądowa

 1. Korzystanie z Serwisu i Umowy podlega prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają niewyłącznej właściwości sądów polskich.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 niniejszym informujemy, że Użytkownik/Usługobiorca ma prawo do poszukiwania rozwiązania z nami ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy poprzez platformę do rozwiązywania sporów online, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.