Polityka prywatności serwisu edoktorzy.pl

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Użytkowników jest priorytetem serwisu edoktorzy.pl (dalej „Strona”). Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników serwisu.

ADMINISTRATOR I PODMIOT PRZETWARZAJĄCY
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony edoktorzy.pl jest każdorazowo specjalista (lekarz, lekarz dentysta, psycholog, fizjoterapeuta, położna, dietetyk, terapeuta lub inna osoba nie wymieniona powyżej wykonująca czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadcząca usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne), którego dane znajdują się w tzw. „Profilu” na Stronie.
 2. Podmiotem przetwarzającym jest Codicine sp. z o.o. z siedzibą Franciszka Klimczaka 17/80 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 870040, NIP: 7011005743, REGON: 387579945, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłaconym w całości.
DANE OSOBOWE
 1. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, przekazywane Administratorowi bezpośrednio za zgodą przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online na Stronie, celem skorzystania z funkcjonalności Strony, tj. prowadzenia tzw. e-konsultacji ze specjalistą.
 2. Nieudostępnienie pewnych niezbędnych Danych osobowych może oznaczać, że nie będzie możliwe korzystanie z funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Strony. Użytkownik zobowiązuje się, że podane Dane osobowe są prawdziwe. Ze względu na rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, nie jest możliwe korzystanie z niej w sposób anonimowy.
 3. Użytkownik powinien podać swoje Dane osobowe na Stronie. Jeśli Użytkownik udostępni dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialny za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Inne Dane osobowe podawane w trakcie e-Konsultacji bezpośrednio Administratorowi są gromadzone zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (U. 2009 nr 52 poz. 417) (dalej „Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”).
ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH I CZAS PRZETWARZANIA
 1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika na Stronie to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, gromadzone w wyniku zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych na Stronie, celem skorzystania przez Użytkownika z e-konsultacji.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny przez czas trwania umowy o oświadczenie usług drogą elektroniczną i przez czas korzystania przez Użytkownika z e-konsultacji oraz – po usunięciu konta – przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem ze Strony.
 3. Dane podawane w trakcie e-Konsultacji Administratorowi, będącemu specjalistą, będą gromadzone i przetwarzane w oparciu o i przez określony w przepisach Ustawy oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta okres archiwizacji dokumentacji medycznej. Po jego upływie Dane zostaną usunięte.
 4. Dane gromadzone w wyniku kontaktu mailowego, gdy Użytkownik, którego Dane dotyczą, kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję Administrator może przetwarzać przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy świadczenia usług elektronicznych na Stronie i korzystanie z e-konsultacji przez Użytkownika.
 2. Dane Użytkownika udostępnione przez niego Administratorowi są także przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, jeśli jest to konieczne.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw Administratora w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Stronę.
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
 2. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Strony w zakresie niezbędnym do świadczenia usług z nią związanych.
 3. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania powierzonych danych osobowych poprzez podejmowanie następujących operacji: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkownika muszą być udostępnione podmiotom trzecim, które wspierają Administratora i Podmiot przetwarzający w świadczeniu oferowanych przez niego usług, to znaczy:
 • instytucjom finansowym,
 • instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom,
 • dostawcom usług technologicznych,

– w celu wykonania usług na Stronie wobec Użytkownika.

 1. Poza wymienionymi przypadkami, Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika innym stronom trzecim.
PRAWA, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PODMIOTOWI DANYCH
 1. Administrator zobowiązuje się do poszanowania poufności danych osobowych Użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: https://www.uodo.gov.pl. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem Strony i danych Administratora-specjalisty, podanych w jego Profilu.
 3. Użytkownik może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, kontaktując się z Administratorem.
 4. Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje w wypadku, gdy Użytkownik ma niedokończone postępowanie reklamacyjne czy nieuregulowany dług wobec Administratora.
 5. Jeżeli Użytkownik udzielił zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody.
ZABEZPIECZENIE DANYCH
 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Podmiot przetwarzający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 3. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL.
PLIKI COOKIES
 1. Strona internetowa edoktorzy.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Klienta jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje cookies „sesyjne”, będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).