1. Home
 2. Regulamin zapytaj lekarza

Regulamin korzystania z usługi „Zapytaj lekarza” serwisu edoktorzy.pl

Niniejszy tekst to regulamin użytkowania (zwany dalej „Regulaminem”), jakiemu podlega korzystanie z usługi serwisu znajdującego się pod adresem internetowym https://edoktorzy.pl/zapytaj-lekarza należącego do spółki Edoktor sp. z o.o., z siedzibą w Al. Jerozolimskie 151/51 02-326 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870040, NIP:  7011005743, REGON: 387579945, z kapitałem zakładowym w wysokości 5100zł (zwaną dalej „eDoktor”). Niniejszy Regulamin obowiązuje pomiędzy eDoktorzy a Użytkownikami. 

Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że jest osobą fizyczną, która ukończyła 18. rok życia. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem (czyli nie działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), musi zaakceptować Regulamin zanim zacznie korzystać z Serwisu. Umowa korzystania z Serwisu zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu i akceptacji niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Umową”).

Korzystając z Serwisu, Użytkownicy działają niezależnie, samodzielnie i na własną odpowiedzialność. eDoktorzy jedynie udostępnia stronę www.edoktorzy.pl, usługę szybkiego kontaktu z lekarzem, natomiast sam proces korzystania z usługi Serwisu, tj. zadawanie pytań lekarzom przez Użytkowników odbywa się pomiędzy nimi a Specjalistami. Użytkownicy ponoszą również odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń, zapisów ustaw, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów mających zastosowanie do konsumentów.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników tj. eDoktor nie pobiera opłat za zadawanie pytań do Specjalistów. eDoktor zapewnia działający Serwis oraz dokłada największych starań, by działał bez zakłóceń.

§1. Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, korzystająca z Serwisu.
Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://edoktorzy.pl 
Specjalista – lekarz, lekarz dentysta, psycholog, fizjoterapeuta, położna, dietetyk, terapeuta lub inna osoba nie wymieniona powyżej wykonująca czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadcząca usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne zlecenie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Administrator w ramach Serwisu świadczy następujące Usługi:

 1. Udostępnianie odpowiedzi na pytania zadawane przez Użytkowników dla Specjalistów. Zadane pytanie oraz udzielona odpowiedź są publikowane na stronie Serwisu;
 2. Redagowanie odpowiedzi Specjalistów;
 3. Podawanie informacji o zakresie i rodzajach udzielanych przez Specjalistów usług zdrowotnych. 

§2. Zasady działania Serwisu

 1. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Każdy Użytkownik może zapoznać się z publikowanymi w Serwisie pytaniami i odpowiedziami lekarzy
 3. Korzystanie z Usługi nie może naruszać powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz przepisów prawa. W szczególności niedozwolone jest używanie wulgaryzmów, niecenzuralnych i obraźliwych słów. Jakiekolwiek działanie Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.
 4. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i dodatkowy i nie zastępują konsultacji lekarskiej.

§3. ZADAWANIE PYTAŃ

 1. Użytkownik za pomocą Serwisu, przy użyciu formularza dostępnego na stronie Serwisu, ma możliwość zadawania Specjalistów pytań na temat zdrowia.
 2. Zadając pytanie za pomocą Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się Regulaminem Serwisu i zna warunki korzystania z niego.
 3. Wysyłając pytanie za pomocą Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na publikację pytania wraz z odpowiedzią, co oznacza, że poprzez Serwis podaje do wiadomości publicznej dane o swoim stanie zdrowia. W przypadku podania przez Użytkownik adresu e-mail podczas zadawania pytania, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłana informacja o publikacji pytania i odpowiedzi na stronie.
 4. Możliwość zadawania pytań Specjalistom została zastrzeżona wyłącznie dla użytkowników posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Redagując i wysyłając pytanie użytkownik potwierdza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Zadając Specjaliście pytanie, Użytkownik zezwala Administratorowi na moderację pytania oraz na jego umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Administrator ma prawo odmówić opublikowania pytania, a już opublikowane pytanie usunąć, jeżeli jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia pytania, Użytkownikowi w stosunku do Administratora nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań przekazywanych przez Użytkowników lub Specjalistów.

§4. UDZIELANIE ODPOWIEDZI

 1. Zadane przez Użytkowników pytania są publikowane w serwisie po moderacji
 2. Odpowiedź może zostać wykonana w portalu tylko i wyłącznie przez Specjalistę, nikt inny nie ma dostępu do sekcji odpowiedzi.
 3. Uzyskane odpowiedzi nie zastępują wizyty lekarskiej. Celem zdiagnozowania i uzyskania leczenia Użytkownik powinien zasięgnąć osobistej porady lekarskiej. Wszelkie odpowiedzi Specjalistów będą redagowane z należytą starannością w oparciu o aktualną, najlepszą wiedzę Specjalisty oraz zgodnie z etyką zawodową.
 4. Wszelkie odpowiedzi Specjalistów będą tworzone z możliwie największym stopniem szczegółowości, uwzględniając jedynie podane przez Użytkownika dane medyczne zawarte w pytaniu. 
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie, w szczególności, jeśli:
 6. pytanie nie dotyczy informacji medycznej,
 7. dotyczy informacji medycznej, na którą Administrator nie może udzielić odpowiedzi,
 8. zadane pytanie nie pozwala na konkretną odpowiedź,
 9. zadanie pytanie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie, które dotyczy uzyskania diagnozy czy potwierdzenia diagnozy wystawionej przez innego lekarza.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie, którego tematyka była uprzednio omawiana i publikowana w Serwisie.

§. 5 Wymagania techniczne 

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome albo inną porównywalną przeglądarkę zaktualizowaną do najnowszej wersji. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczna konfiguracja w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL lub obsługi aplikacji JavaScript. 
 2. eDoktor informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu, za co Edoktor nie ponosi odpowiedzialności. 

§6. Właściwość sądowa 

 1. Korzystanie z Serwisu i Umowy podlega prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają niewyłącznej właściwości sądów polskich. 
 3. Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 niniejszym informujemy, że Użytkownik/Usługobiorca ma prawo do poszukiwania rozwiązania z nami ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy poprzez platformę do rozwiązywania sporów online, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.